Pemindahan Kredit

1. Dasar

[I] Asas

Pemindahan Kredit adalah peluang kepada pelajar IPTA mengikuti beberapa kursus serta memindahkan kredit (beserta gred) dari satu IPTA ke IPTA lain dengan memberi penekanan kepada program yang boleh memberi manfaat kepada pelajar.

Takrifan

Pemindahan Kredit ditakrifkan sebagai pengiktirafan sejumlah unit yang diperolehi seseorang pelajar USM yang mengikuti kursus di sesebuah IPTA lain dalam tempoh pengajian di USM, digabungkan dengan unit yang diperolehi di USM bagi memenuhi syarat keperluan unit berijazah bagi program pengajiannya. Keputusan peperiksaan atau gred yang diperolehi daripada kursus-kursus yang diikuti di IPTA lain yang dipindahkan akan digabungkan dalam pengiraan PNGK.

Tujuan

 • Memberi peluang kepada pelajar USM mengikuti kursus di IPTA lain dalam tempoh pengajian mereka di USM.
 • Membolehkan pelajar USM memperolehi pengalaman serta kemahiran daripada IPTA lain melalui proses perkongsian ilmu dengan pelajar-pelajar serta pensyarah di IPTA lain.

[II] Pemusatan Pemindahan Kredit

Diuruskan melalui Seksyen Peperiksaan Dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar dengan perakuan PTJ.

[III] Pelajar yang terbabit

 • Pelajar sepenuh masa program ijazah pertama USM yang ingin mengikuti kursus tertentu di peringkat ijazah pertama di IPTA lain.
 • Pelajar sepenuh masa diploma USM yang ingin mengikuti kursus tertentu di peringkat diploma di IPTA lain.
 • Pelajar yang telah diluluskan Pertukaran Rancangan Pengajian (PRP).


2. Prosedur Permohonan

 •  Pelajar USM yang ingin memohon pemindahan kredit perlu mengisi Borang Pemindahan Kredit.
 • Borang yang telah siap diisi hendaklah diserahkan kepada Seksyen Peperiksaan Dan Pengijazahan Pelajar dalam tempoh 2 minggu selepas menerima keputusan peperiksaan. (Program Pertukaran Pelajar)
 • Pelajar Pertukaran Rancangan Pengajian yang memohon pemindahan kredit perlu mengisi borang selewat- lewatnya minggu kedua dari tarikh mendaftar dalam program baharu.
 • Permohonan dikemukakan untuk perakuan pusat pengajian yang menawarkan kursus berkenaan dan seterusnya dikemukakan untuk kelulusan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa) melalui Seksyen Peperiksaan Dan Pengijazahan Pelajar, Jabatan Pendaftar.


3. Tatacara Dan Kriteria

 •  Pusat Pengajian yang baharu akan meneliti dan mengesahkan kursus-kursus yang telah diikuti oleh pelajar di bawah program pengajian lama yang boleh diambilkira di bawah program pengajian baharu serta kod jenis kursus.
 • Permohonan pemindahan kredit perlu dibuat menggunakan borang Pemindahan Kredit dan diperakukan oleh pusat pengajian yang menawarkan kursus tersebut seterusnya dikemukakan untuk kelulusan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa).
 • Penyediaan dokumen dan surat kelulusan dinyatakan perkara seperti berikut:
  • Kursus, nilai unit, kod jenis kursus dan jumlah unit yang boleh diambil kira untuk pengijazahan.
  • Kursus, nilai unit, kod jenis kursus (Q) dan jumlah unit yang tidak boleh diambil kira untuk pengijazahan.
 • Tatacara untuk memperakukan calon yang layak adalah berdasarkan syarat seperti berikut :
  • Pelajar Penuh Masa dan Jarak Jauh yang berjaya menukar program pengajian.
  • Kursus-kurus yang telah diikuti oleh pelajar di bawah program pengajian lama adalah setara dan boleh diambil kira dibawah program pengajian baharu tertakluk kepada kelulusan Pusat Pengajian.

4. Perakuan

 •  Borang permohonan yang diluluskan oleh Dekan Pusat Pengajian akan dihantar ke Seksyen Peperiksaaan & Pengijazahan Pelajar untuk pengesahan dan perakuan kelulusan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa).
 • Pemindahan kredit bagi pelajar kes-kes khas tertakluk kepada pertimbangan dan budi bicara pihak Universiti Sains Malaysia.


5. Surat Pemindahan Kredit

 •  Pengeluaran dan edaran surat Pemindahan Kredit kepada pelajar, salinan surat kelulusan dihantar kepada Dekan Pusat Pengajian dan Seksyen Data & Rekod Pelajar.