Pengijazahan

Kelayakan Pengijzahan

Syarat Penganugerahan Ijazah

 • Sebelum seseorang pelajar itu boleh dianugerahkan ijazah, beliau mestilah memenuhi kesemua syarat berikut:
 • Memenuhi syarat minimum tempoh bermastautin mengikut program pengajian masing-masing.
 • Memenuhi semua keperluan kredit bagi program pengajian, seperti bilangan kredit keseluruhan dan bilangan kredit untuk setiap komponen pengajian [Teras, Elektif, Minor dan Keperluan Universiti].
 • Memperoleh PNGK 2.00 ke atas untuk komponen teras.
 • Memperoleh PNGK 2.00 ke atas untuk keseluruhan rancangan pengajian.
 • Mencapai minimum gred C atau nilai gred 2.00 untuk kursus-kursus Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) , Hubungan Etnik serta Teras Keusahawanan
 • Mencapai minimum gred C atau nilai gred 2.00 untuk kursus teras yang disyaratkan mengikut program pengajian (jika ada).
 • Mendaftar dan menduduki 3 kursus KBI bagi semua program Sastera

Penamatan Pengajian

Mengulangi Kursus Yang Mendapat Gred 'Lulus Bersyarat'

 • Pelajar yang telah mencapai tempoh maksimum bermastautin tetapi masih belum memenuhi keperluan pengijazahan.
 • Disiplin akademik yang tidak memuaskan :-
  1. TDK - Tidak Daftar Kursus
  2. THAT - Tidak Hadir Peperiksaan Tanpa Alasan
  3. X - Dihalang Daripada Menduduki Peperiksaan
 • Prestasi akademik pelajar tidak memuaskan merujuk kepada bilangan kredit terkumpul berbanding dengan jumlah semester yang telah dihabiskan.
 • Pelajar berada dalam taraf Percubaan/Tertahan 2 semester/sidang berturut-turut dan masih memperolehi PNG 1.99 pada semester/sidang ketiga [FO] dan tidak dibenarkan meneruskan pengajian

Gred dan Taraf

Sistem Purata Nilai Gred

Pengajian Prasiswazah (Ijazah Pertama)

Prestasi pelajar dalam sesuatu kursus bagi program-program prasiswazah dinilai mengikut skala berikut:

Gred Nilai Gred Catatan
A 4.00 LULUS
A- 3.67
B+ 3.33
B 3.00
B- 2.67
C+ 2.33
C 2.00
C- 1.67 LULUS BERSYARAT
D+ 1.33
D 1.00
D- 0.67
F 0.00 GAGAL

Purata Nilai Gred (PNG)/Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK)

 • Pencapaian dalam sesuatu semester dikira berdasarkan Purata Nilai Gred [PNG] yang diperoleh daripada semua kursus yang didaftarkan pada semester tersebut. PNG ialah ukuran untuk menentukan pencapaian taraf akademik pelajar bagi sesuatu semester.
 • Purata Nilai Gred Kumulatif [PNGK] ialah pencapaian keseluruhan pelajar sepanjang pengajian dan digunakan untuk menentukan syarat pengijazahan.

Taraf Akademik

 • Taraf Aktif/Lulus

Seseorang pelajar yang mendapat PNG 2.00 dan ke atas dalam peperiksaan sesuatu semester, akan diberikan taraf AKTIF/LULUS dan boleh meneruskan pengajian dalam semester berikutnya.

 • Taraf Percubaan/Tertahan

Taraf Percubaan/Tertahan diberikan kepada pelajar-pelajar yang memperolehi PNG 1.99 dan ke bawah pada satu-satu semester/sidang akademik. Seseorang pelajar yang berada dalam taraf percubaan/tertahan tiga semester/sidang akademik berturut-turut dan PNGK di bawah 2.00, akan dikeluarkan daripada senarai pelajar berdaftar di Universiti ini (FO)

Taraf Gagal dan Dikeluarkan (FO)

Pelajar yang diberikan taraf ‘FO’ tidak dibenarkan meneruskan pengajiannya di Universiti ini. Walau bagaimanapun, jika nilai PNGKnya 2.00 ke atas, pelajar tersebut dibenarkan meneruskan pengajiannya dan taraf akademiknya dikekalkan sebagai P2.
Tanpa prasangka kepada syarat di atas serta syarat-syarat peperiksaan yang sedia ada, Majlis Peperiksaan Universiti mempunyai kuasa mutlak untuk menamatkan pengajian seseorang pelajar yang bertaraf akademik ‘FO’ jika prestasi dan kemajuannya dianggap tidak memuaskan berpandukan jumlah minimum unit kredit terkumpul berbanding dengan bilangan semester yang telah dihabiskan oleh seseorang pelajar.

Contohnya :

Bilangan Semester Jumlah Minimum Unit Kredit Terkumpul
Sains Tulen Sains Gunaan Ikhtisas
Pada akhir semester ke-2 15 15 16
Pada akhir semester ke-4 35 35 38
Pada akhir semester ke-6 55 55 60
Pada akhir semester ke-8 75 75  

Taraf Gagal dan Ditamatkan Pengajian (DR)

Majlis Peperiksaan Universiti juga boleh menamatkan pengajian seseorang pelajar atas sebab-sebab tertentu(seperti ‘Tidak Mendaftar Kursus’, ‘Tidak Hadir Peperiksaan Tanpa Alasan’, ‘Dihalang daripada Menduduki Peperiksaan’), walaupun mempunyai alasan perubatan, yang menyebabkan pelajar tersebut tidak lagi sesuai untuk meneruskan pengajiannya di Universiti ini.

 

 • 01
  Admission to USM
 • 02
  Pohon@USM
 • 03
  Graduate Verification
 • icom
  My Admission

 • Pautan Pantas
  Universiti Sains Malaysia.

 • Pautan Luar
  Malaysia Qualification Agency (MQA)
  MSC Malaysia
  HRMIS Malaysia.
 • Alamat
  Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Aras 5 Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang

  Tel : 04 653 2334  |  Faksimili : 04 653 3128 
  Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.