Dasar Pindahan Kredit dan Pengecualian Unit

 • Pindahan Kredit boleh dilakukan dalam dua (2) kategori seperti berikut:
 • Vertical – Pemindahan kredit daripada peringkat rendah ke peringkat yang lebih tinggi.
 • Horizontal – Pemindahan kredit daripada program di tahap kelayakan yang sama seperti daripada sijil ke sijil/diploma ke diploma/sarjana muda ke sarjana muda.

2.   Pemindahan kredit hendaklah berasaskan kepada pemetaan kursus (subject to subject mapping).

3.   Syarat umum pindah kredit adalah seperti berikut:

a.      Gred lulus – gred minimum iaitu Gred C;

b.      Nilai kredit – sama dengan nilai kredit kursus bagi program di PPT penerima;

c.      Kesetaraan kurikulum kursus – tidak kurang 80% dan;

d.      Kursus yang boleh dipindahkan kredit hendaklah daripada program yang telah mendapat Akreditasi (termasuk Akreditasi Sementara)/Pengiktirafan dari badan yang berautoriti di negara berkenaan.

4.   Dasar pemindahan kredit secara vertical berdasarkan situasi adalah seperti berikut:

4.1.    Pemindahan kredit daripada Sijil ke Diploma

Pindahan kredit dibenarkan dengan pindahan maksimum 30% daripada jumlah kredit program

yang akan diikuti.  (Tarikh kuat kuasa 23 Mei 2016).

4.2.    Pemindahan kredit daripada Diploma kepada Sarjana Muda

Pindah kredit dibenarkan sehingga maksimum 30% (lebih kurang 1 tahun pengajian) daripada

jumlah kredit program yang akan diikuti.

4.3.    Pemindahan kredit daripada Diploma Lanjutan (Advanced Diploma) ke Sarjana Muda

      Pelajar yang berkelayakan Diploma Lanjutan (yang turut memiliki Diploma) boleh dipertimbangkan pemindahan kredit sehingga maksimum dua tahun pengajian program peringkat Sarjana Muda (pelajar akan mengikuti tahun ketiga Program Sarjana Muda).

4.4.    Pemindahan kredit daripada kelayakan yang lebih tinggi (contoh Sarjana Muda) ke program di peringkat yang lebih rendah (contoh Diploma)

Pemindahan kredit tidak dibenarkan.

5.   Dasar pemindahan kredit secara horizontal berdasarkan situasi adalah seperti berikut:

5.1.    Pelajar telah memiliki kelayakan dan ingin melanjutkan pelajaran kali kedua dalam peringkat yang sama dengan kelayakan yang dimiliki

Pemindahan kredit dibenarkan. Tiada had pindah kredit jika pelajar berada di PPT yang sama. Bagi pelajar yang melanjutkan pengajian untuk kali kedua di PPT yang berbeza pindah kredit adalah tertakluk kepada tempoh permastautin pelajar (residential year)* .

(Tarikh kuat kuasa 23 Mei 2016).

 5.2.   Pelajar sedang mengikuti program dan ingin menukar ke program lain dalam bidang yang sama dengan program yang sedang diikuti

Pemindahan kredit dibenarkan. Sekiranya program tersebut diambil di PPT yang sama, tiada had pemindahan kredit tertakluk kepada syarat pindah kredit.

Sekiranya program yang ingin diikuti di PPT yang berbeza, pemindahan kredit tertakluk kepada syarat permastautinan pelajar (residential year)*

5.3.    Pelajar gagal program dan ingin melanjutkan pengajian dalam program yang lain di peringkat yang sama

Pemindahan kredit (termasuk MPW/MPU) tidak dibenarkan.

5.4.    Pelajar berhenti belajar daripada pengajian dan kemudiannya ingin menyambung semula pengajian tetapi di dalam program lain di peringkat yang sama

Pemindahan kredit boleh dipertimbangkan.

Sekiranya program tersebut diambil di PPT yang sama, tiada had pemindahan kredit tertakluk kepada syarat   pindah kredit.

Sekiranya program yang ingin diikuti di PPT yang berbeza, pemindahan kredit tertakluk kepada syarat permastautin pelajar (residential year)*

Sebagai panduan, lazimnya currency of knowledge bagi sesuatu program adalah sekitar 5 tahun.

*   Tempoh permastautin (residential year) di PPT yang menganugerahkan kelayakan mengikut    peringkat adalah seperti berikut:

            a)         Sarjana/PhD       :   1 semester

            b)         Sarjana Muda     :   1 tahun

            c)         Diploma dan sijil   :  1 semester

5.5.    Pelajar sedang mengikuti suatu program dan dalam masa yang sama mengambil beberapa kursus di PPT yang lain (contoh program mobiliti atau program pertukaran pelajar)

Pemindahan kredit adalah dibenarkan tertakluk kepada tempoh permastautin (residential year) di PPT yang menganugerahkan kelayakan.

(Tarikh kuat kuasa pada 19 September 2016).

** Catatan:

 • Pindah kredit secara horizontal bagi Program Sarjana dan Kedoktoran (kerja kursus dan campuran) adalah dibenarkan berdasarkan case by case basis.
 • Pindah kredit secara vertical dari Sarjana ke Kedoktoran adalah tidak dibenarkan.

 

 

Pindah Kredit Dengan Gred Dan Tanpa Gred

 • Pindah Kredit Dengan Gred:

Pindah kredit secara horizontal bagi pelajar yang berada dalam sistem (pelajar yang masih dalam pengajian).  Kredit dikira dalam kredit bergraduat   pelajar   dan gred kursus diambil kira dalam pengiraan Purata Nilai Gred (PNG) dan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK).

Contoh: Pelajar yang sedang mengikuti Diploma A bertukar ke Diploma B pada semester kedua. Maka proses pindah kredit pelajar tersebut akan mengambil kira gred kursus dari Diploma A dalam pengiraan PNG dan PNGK pelajar di Diploma B.

2.   Pindah Kredit Tanpa Gred (juga dikenali sebagai pengecualian kredit/unit): 

Pindah kredit secara vertical atau horizontal bagi pelajar yang telah keluar daripada sistem (pelajar yang telah tamat pengajian) atau telah mencapai tahap kompetensi dalam kursus berkenaan. Kredit kursus yang dipindahkan diambil kira dalam kredit bergraduat tetapi gred kursus tidak diambil kira dalam pengiraan PNG dan PNGK pelajar.

Contoh 1: Pelajar lepasan sijil menyambung pengajian ke peringkat diploma dan membuat pindah kredit bagi kursus-kursus yang bersesuaian. Maka kredit bagi kursus yang pernah diikuti di peringkat sijil akan diambil kira dalam pengiraan kredit bergraduat pelajar. Namun, gred kursus tidak akan diambil kira dalam pengiraan PNG dan PNGK pelajar.

Contoh 2: Pelajar yang telah tamat program Diploma A dan kemudian ingin mengikuti program Diploma B. Bagi situasi ini yang mana pelajar telah memiliki kelayakan di peringkat yang sama, maka pindah kredit tidak akan mengambil kira gred kursus dalam pengiraan PNG dan PNGK pelajar di Diploma B. Hanya kredit yang akan diambil kira dalam pengiraan PNG dan PNGK pelajar.

Contoh 3: Pindah kredit berdasarkan pengalaman melalui APEL Credit (C) tidak melibatkan gred. Oleh yang demikian, hanya kredit yang akan diambil kira.

Pindah kredit bagi perkara (1) dan (2) tetap perlu mematuhi syarat umum pindah kredit iaitu:

a)   Gred lulus - gred minimum iaitu Gred C

b)   Nilai kredit - sama dengan nilai kredit kursus bagi program di PPT penerima

c)   Kesetaraan kurikulum kursus - tidak kurang 80% dan

d)   Kursus yang boleh dipindahkan kredit hendaklah daripada program yang telah mendapat Akreditasi (termasuk Akreditasi Sementara) / Pengiktirafan dari badan yang berautoriti di negara berkenaan.

 

Sumber:

 1.    Senat ke-206 bertarikh 16 Disember 2010 - Dasar Pengecualian Unit

 2.    Senat ke-224 bertarikh 31 Disember 2013 – Dasar Pengecualian Unit dan Pemindahan Kredit Ijazah Sarjana Muda dalam Laporan Kajian Semula Dasar Pengambilan Pelajar Ijazah Sarjana Muda dan Diploma

3.     Senat ke-240 bertarikh 28 Julai 2016 – Dasar Pindah Kredit

4.     Kompilasi Dasar Jaminan Kualiti Pendidikan Tinggi (2009-2017) Edisi Kedua. Agensi Kelayakan Malaysia (2017). No.97 dan No.98

 

 

 

 • 01
  Admission to USM
 • 02
  Pohon@USM
 • 03
  Graduate Verification
 • icom
  My Admission

 • Pautan Pantas
  Universiti Sains Malaysia.

 • Pautan Luar
  Malaysia Qualification Agency (MQA)
  MSC Malaysia
  HRMIS Malaysia.
 • Alamat
  Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Aras 5 Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang

  Tel : 04 653 2334  |  Faksimili : 04 653 3128 
  Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.