Pengenalan

Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) bertanggungjawab dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan berterusan tadbir urus akademik pra-siswazah dan pasca siswazah.

 Visi

  • Transformasi Pengurusan Akademik Untuk Kelestarian Universiti

Misi

  • Memperkasakan pengurusan akademik agar releven dan dinamik sejajar dengan perkembangan ilmu dan universiti

Objektif

  • Untuk  memberi perkhidmatan pengurusan akademik yang cemerlang kepada pemegang taruh universiti selaras dengan visi dan misi universiti